Archive

Posts Tagged ‘variable’

Các loại biến trong Java


Trong Java, tất cả các biến phải được khai báo trước khi sử dụng. Thể hiện cơ bản của việc khai báo các biến như sau:

type identifier [ = value][, identifier [= value] ...] ;

Trong đó, chữ type là một trong những kiểu dữ liệu của Java. identifer là tên của biến. Để khai báo nhiều hơn một biến của cùng một kiểu dữ liệu, sử dụng dấu phẩy (,) để phân tách chúng.

Sau đây là vài ví dụ về khai báo biến với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.
Read more…

Advertisements
Categories: Java Tags: , , , ,

Những khái niệm cơ bản của các ngôn ngữ lập trình-Biến

October 31, 2012 2 comments

Biến là gì?

Biến có thể nói là “cột sống” của bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào. Wiki định nghĩa biến như sau:

Thuật ngữ biến dùng để chỉ các đại lượng (chẳng hạn các đại lượng vật lý như khối lượng, thời gian, các đại lượng hình học như độ dài, diện tích, thể tích,… ) có thể nhận các giá trị khác nhau trong một tập hợp nào đấy (được gọi là miền biến thiên của nó). Theo quan điểm động, người ta gọi chúng là các đại lượng biến thiên, hay đơn giản là các biến. Nếu tập hợp các giá trị của của biến X là tập hợp số thì nó được gọi là biến số. Cũng có những biến không phải là biến số như biến lôgicbiến Booleanbiến ký tự,… Giá trị của các biến thường liên quan đến nhau. Khi xét quan hệ giữa chúng với nhau, một số biến được xem là độc lập được gọi là các biến độc lập, một số biến sẽ nhận giá trị phụ thuộc vào các biến khác, được gọi là biến phụ thuộc.

Theo mình, biến số đơn giản là một cách để lưu trữ những loại thông tin để sử dụng về sau Read more…

Categories: Java Tags: , , ,
%d bloggers like this: