Archive

Posts Tagged ‘windowform’

Send email in C#

January 3, 2012 Leave a comment

Here are below the code the config to send a email through smtp server.

MailMessage msg = new MailMessage();
msg.From = new MailAddress("gmailAccount");//An gmail email address
msg.To.Add(_EmailTo);//_EmailTo is the reciever's email address
msg.Subject = txtSubject.Text;//the subject of my email
msg.Body = txtContent.Text;//the content of my email
msg.Priority = MailPriority.High;
//Attachment att = new Attachment("C:\test.txt");
//msg.Attachments.Add(att);
msg.SubjectEncoding = Encoding.UTF8;//support to send email with unicode character
msg.BodyEncoding = Encoding.UTF8;
msg.IsBodyHtml = true;//support email with html to format to display in the reciever's inbox

SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Credentials = new NetworkCredential(_EmailFrom, _PasswordFrom);
client.Host = "smtp.gmail.com";
client.Port = 587; //this is have to be port 587
client.EnableSsl = true;
client.Send(msg);
Advertisements
Categories: C# Tags: , , ,

Tìm hiểu các thuộc tính phổ biến của Combobox

November 8, 2011 Leave a comment

DataSource là thuộc tính chứa data của combobox, đối với những combobox dùng để thể hiện dữ liệu được đọc lên từ cơ sở dữ liệu thì thuộc tính này rất hữu ích. Khi đọc lên, chúng ta có thể truyền cho DataSource bằng một DataTable với nhiều cột, và combobox sẽ thể hiện một trong những cột đó.

//Kết nối cơ sở dữ liệu QuanLyKS
string connectionString = @"Data Source=PRMHUITEDU-PCSQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyKS;Integrated Security=True";
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
connection.Open();
//Đọc dữ liệu từ bảng Customer
string sql = "select * from Customer";
SqlDataAdapter cmd = new SqlDataAdapter(pStrSelect, this.connection);
DataTable table = new DataTable();
cmd.Fill(table);
//Khởi tạo một combobox
ComboBox cmb = new ComboBox();
cmb.DataSource = table;
cmb.DisplayMember = "HoTen";
cmb.ValueMember = "MaKH";

Read more…

Categories: C# Tags: , ,

Truyền dữ liệu giữa các form

November 4, 2011 Leave a comment

Chúng ta có nhiều hổ trợ để truyền dữ liệu giữa hai form độc lập với nhau. Mình viết lại phương pháp mình hay dùng và thấy khá hiệu quả.

Ví dụ, chúng ta có FormMain và FormDialog, ngữ cảnh của chúng ta là cần dùng FormDialog để nhập dữ liệu cho một biến nào đó trong FormMain.

chúng ta sẽ khai báo biến cần lấy dữ liệu trong FormMain như sau:

public static string _reciever;
public void FormMain()
{
FormDialog dialog=new FormDialog();
dialog.ShowDialog();
}

Còn đối với FormDialog chúng ta sẽ có một textbox tên là txtImportValue, và một nút bấm tên btnOK. Read more…

Categories: C# Tags: ,
%d bloggers like this: