Archive

Posts Tagged ‘thread’

SWT and background processing thread

October 25, 2014 Leave a comment

Assume that we need to create a simple log-in form in which a user can enter his username and password. Then, our application will use that username and password to process a background process ( e.g: connect to a remote database server ). Now we use SWT widgets for creating a simple user interface comprises the text boxes for input username and password, progress bar displays the percentage of background processing, and button to start processing.
Read more…

Advertisements
Categories: Java Tags: ,

Tại sao hàm main trong Java lại là public static?

October 19, 2012 1 comment

Hàm main trong Java là hàm đầu tiên mà lập trình viên biết đến khi bắt đầu học lập trình Java. Bạn có bao giờ nghĩ là tại sao hàm main trong Java là public static void hay không? Hầu hết chúng ta đã học C hoặc C++ thì khi qua học Java hàm main cũng như hàm main bên đó, nhưng trong Java thì có một chút khác biệt là hàm main trong Java không  trả về một giá trị nào trong khi trong C thì trả về int. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cố gắng trả lời cho câu hỏi tại sao hàm main lại là public static void.

Hàm main trong Java là gì?

Hàm main trong Java là điểm xuất phát cho bất kỳ một chương trình thuần Java nào. Trong chương trình Java, quá trình thực thi bắt đầu từ hàm main khi bạn viết tên của một lớp chính trong Java, thì JVM sẽ tìm đến hàm public static void main(String args[])  trong lớp đó và nếu không tìm thấy hàm đó thì quăng ra lỗi NoSuchMethodError:main và kết thúc.

Dấu hiệu của hàm main trong Java

Hàm main phải nghiêm chỉnh tuân theo những ký tự mà nó phải có, nếu không thì JVM không thể định vị được nó và chương trình của bạn sẽ không chạy. Đây là dấu chỉ chính xác của hàm main Read more…

Categories: Java Tags: , , ,

Why Java support two ways to create a thread?

October 9, 2012 2 comments

As you know, Java programming language support programmer two ways to create a thread, different from others language.

  • Extends from class Thread
  • Implement interface Runable

Java language does not allow a class inherit from more than one supper class. But, it allow programmer implement classes. Two above things explain the main question of this post Why Java support two ways to create a thread?

I’ll give you an example: Read more…

%d bloggers like this: