.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Tag Archives: Stored procedure

Đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng StoredProcedure


Để thực hện kết nối theo dạng này, chúng ta sẽ viết sẵn các procedure trong MSSQL server và trong VS, chúng ta chỉ đơn giản là gọi nó chạy thôi.

Để tạo một procedure cho MSSQL chúng ta sẽ tìm đến thư mục StoredProcedure trong MSSQL của chúng ta, như hình sau:

Tương ứng là khi bạn thao tác trong SQL Server ManagementStudio và trong VS

Sử dụng trong SQL Server Management Studio

Sử dụng trong VS

Chúng ta sẽ New một StoredProcedure, và sau đó sẽ viết Procedure cho thao tác của chúng ta: Read more of this post

Advertisements
%d bloggers like this: