Archive

Posts Tagged ‘sql’

Tạo CrystalReport

December 18, 2011 Leave a comment

Nhớ lại cách tạo một crystal report cái coi.

Có nhiều kiểu report như: tạo một danh sách dữ liệu của một bảng của cơ sở dữ liệu, hay là xuất ra một phiếu(hóa đơn thanh toán, phiếu thuê phòng,…). Cách chung để tạo ra report là.

  • Đưa dữ liệu mà chúng ta muốn xuất vào một table.
  • Tạo một crystal report có các trường như trong table(chỉ cần các trường mà mình muốn lấy thui là đủ).
  • tạo một crystal report viewer để show crystal report đã tạo lên.

Thực hiện, giả sử muốn tạo một phiếu thuê phòng cho khách sạn.

Đầu tiên là phải có một table, tạm gọi là tbl.  Dùng tbl để lưu dữ liệu thuê phòng. Chúng ta sẽ tạo một dataset. Read more…

Advertisements
Categories: C# Tags: , ,

Đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng StoredProcedure

November 10, 2011 Leave a comment

Để thực hện kết nối theo dạng này, chúng ta sẽ viết sẵn các procedure trong MSSQL server và trong VS, chúng ta chỉ đơn giản là gọi nó chạy thôi.

Để tạo một procedure cho MSSQL chúng ta sẽ tìm đến thư mục StoredProcedure trong MSSQL của chúng ta, như hình sau:

Tương ứng là khi bạn thao tác trong SQL Server ManagementStudio và trong VS

Sử dụng trong SQL Server Management Studio

Sử dụng trong VS

Chúng ta sẽ New một StoredProcedure, và sau đó sẽ viết Procedure cho thao tác của chúng ta: Read more…

Connect to sql server 2005 Express Edition by jdbc

May 17, 2011 1 comment

To make a connection to sql server using jdbc driver

you need to download jdbc driver here

after download sqljdbc_3.0.1301.101_enu.exe, you will extract it into a folder.

Find in the folder file sqljdbc 4.jar (just find to be sure you download the right one). Read more…

Categories: Java Tags: ,

How to back up and Restore sql database


when establish a new software, you usually encounter a problem when using sql database is back up and restore database

this artical mention about this sequently thing.

firstly, i have a connection function like this Read more…

Categories: C# Tags: , , ,
%d bloggers like this: