.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Tag Archives: spring-boot

Configuration ngoài cho ứng dụng với Spring Boot


1. Sử dụng properties file SpringApplication sẽ load các property từ tất cả các file application.properties trong các vị trí sau, và thêm chúng vào application environment: + Folder /config bên trong folder hiện tại. + Folder hiện tại. + Class path /config + Root class path Mặc định, SpringApplication sẽ load theo thứ tự từ dưới lên trên. Và các property nào load sau sẽ override property load trước. Vì lý do này, bạn cứ đặt property vào class path bình thường, khi muốn config ngoài file jar, thì sẽ đặt file application.properties vào folder /config là được. Như vậy cần phải build dự án với maven sao cho có kết quả trong folder target như sau:

+-target
  +---myapp.jar
  +---config
      +--application.properties

Read more of this post

Advertisements

Sử dụng configuration class trong Spring Boot


1. Sử dụng class Configuration
Spring Boot ưu ái việc sử dụng các class Configuration. Mặc dù bạn có thể hoàn toàn sử dụng việc gọi hàm SpringApplication.run() ngay bên trong file XML, nhưng nhìn chung Spring khuyên điểm xuất phát của ứng dụng là một class với annotation @Configuration. Thông thường thì class với hàm main() thì nên là cũng là lớp chứa @Configuration.

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class Application
{
  public static void main(final String[] args)
  {
    SpringApplication.run(Application.class, args);
  }
}

Read more of this post

%d bloggers like this: