Archive

Posts Tagged ‘Scanner’

Sử dụng BuffferedReader và Scanner để đọc dữ liệu từ file

October 25, 2012 5 comments

Có nhiều cách để đọc dữ liệu từng dòng từ file trong Java. Cách dễ nhất là sử dụng BufferedReader, nó cung cấp hàm readLine() để đọc dữ liệu từ file. Bên cạnh đó, Java 1.5 cũng giới thiệu nhiều lớp tiện ích mới, trong đó có lớp Scanner mà bạn có thể dùng để đọc dữ liệu từ file khá là thuận tiện. Mặc dù BufferedReader ra đời trong JDK 1.1, nhưng lớp Scanner cung cấp nhiều hàm tiện ích hơn BufferedReader. Scanner có các hàm như hasNextLine() và nextLine() rất thuận tiện cho việc đọc dữ liệu dòng từng dòng trong Java. Hàm nextLine() trả về chuỗi cũng như readLine(), nhưng lớp Scanner có các hàm khác như nextInt(), nextLong() mà bạn có thể dùng để đọc dữ liệu lên các biến Int, Long,…mà không cần phải chuyển đổi kiểu dữ liệu nữa.
Đọc dữ liệu từng dòng từ file trong Java sử dụng BufferedReader
Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng lớp BufferedReader để đọc dữ liệu từ file. BufferedReader cần dùng một InputStream mà cụ thể là dùng FileInputStream để mở file và đọc dữ liệu. Read more…

Advertisements
Categories: Java Tags: , ,

Get input từ người dùng trong Java với Scanner và JOptionPane

October 24, 2012 Leave a comment

Có nhiều cách to get để get input từ người dùng trong Java bao gồm dùng command line và dùng giao diện người dùng. Cách đơn giản nhất là truyền vào mảng các chuỗi String[] và truyền vào hàm main trong Java, nhưng cách này chỉ hoạt động một lần yêu cầu. Một cách khác là sử dụng các lớp IO như InputStream để đọc từ màn hình console. Kể từ Java 5 thì chúng ta có một lớp tiện ích là Scanner. Đây là một lớp mạnh mẽ và cho phép chúng ta lấy input từ nhiều loại dữ liệu như String, int,…

Mặt khác bạn có thể sử dụng một GUI để get input từ người dùng bằng JOptionPane. JOptionPane cho phép bạn hiển thị một  hộp thoại (dialog box) và lấy thông tin từ người dùng một cách không hạn chế như trong Swing API.

Sau đây là cách mà bạn  sử dụng để lấy thông tin người dùng cách trực quan. Chương trình này dùng java.util.Scanner để lấy vào String, int và float và sau đó là cách sử dựng JOptionPane để hiển thị dialog box để lấy dữ liệu vào: Read more…

Categories: Java Tags: , , ,
%d bloggers like this: