Sự khác biệt giữa hàm equals() và operator ==


Trước khi bàn về sự khác biệt giữa "==" và phương thức equals(), một điều quan trọng phải hiểu là một đối tượng (object) vừa có một địa chỉ  trong bộ nhớ và một tình trạng cụ thể phụ thuộc vào các giá trị trong đối tượng. operator "==" Trong Java, khi operator "==" được … Continue reading Sự khác biệt giữa hàm equals() và operator ==

Advertisements