Archive

Posts Tagged ‘Microsoft SQL Server’

Kết nối với SQL server bằng web serice

February 21, 2012 2 comments

Phần 1: Tạo ra một web service sử dụng SQL server
Mình sẽ tạo ra một web service đơn giản dùng .NET.
+ Tạo một file DataProvider để tương tác với SQL server. Nội dung đơn giản như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace ExampleWebservice
{
  class DataProvider
  {
    protected string connectionString = @"Data Source=PRMHUITEDU-PCSQLEXPRESS;Initial Catalog=TestWebservice;Integrated Security=True";
    public SqlConnection connection;

    public DataProvider()
    {
      this.connection = new SqlConnection(connectionString);
    }

    public bool Connect()
    {
      try
      {
        connection.Open();
      }
      catch (System.Exception e)
      {
        //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(_error);
        return false;
      }
      return true;
    }

    public void Disconnect()
    {
      connection.Close();
    }

    #region "Execute_Query"
    //Insert query
    protected bool _ExecuteQuery(string pStrQuery)
    {
      if (connection.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
      {
        if (!Connect())
        {
          return false;
        }
      }

      SqlCommand command = new SqlCommand(pStrQuery, this.connection);
      int kq = 0;
      try
      {
        kq = command.ExecuteNonQuery();
      }
      catch (SqlException el)
      {
      }
      if (kq <= 0)
      {
        return false;
      }
      return true;
    }

    public DataSet _Select(string pStrSelect)
    {
      if (connection.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
      {
        if (!Connect())
        {
          Connect();
        }
      }
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(pStrSelect, connection);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

      SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataSet table = new DataSet();

      adap.Fill(table);
      return table;
    }
    public DataSet _Select(string pStrSelect, string paccount)
    {
      if (connection.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
      {
        if (!Connect())
        {
          Connect();
        }
      }
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(pStrSelect, connection);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      cmd.Parameters.Add("@account", SqlDbType.NVarChar).Value = paccount;
      SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataSet table = new DataSet();

      adap.Fill(table);
      return table;
    }
    #endregion
  }
}

Read more…

Advertisements

Đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng StoredProcedure

November 10, 2011 Leave a comment

Để thực hện kết nối theo dạng này, chúng ta sẽ viết sẵn các procedure trong MSSQL server và trong VS, chúng ta chỉ đơn giản là gọi nó chạy thôi.

Để tạo một procedure cho MSSQL chúng ta sẽ tìm đến thư mục StoredProcedure trong MSSQL của chúng ta, như hình sau:

Tương ứng là khi bạn thao tác trong SQL Server ManagementStudio và trong VS

Sử dụng trong SQL Server Management Studio

Sử dụng trong VS

Chúng ta sẽ New một StoredProcedure, và sau đó sẽ viết Procedure cho thao tác của chúng ta: Read more…

%d bloggers like this: