Archive

Posts Tagged ‘Joomla’

Cấu trúc một module của Joomla CMS

September 16, 2011 Leave a comment

Một module là một thành phần mở rộng nhỏ và uyển chuyển được dùng trong render một trang.
Cơ bản thì có bốn file được dùng trong một mẫu chuẩn của việc phát triển module;

  • mod_helloworld.php: đây là điểm truy xuất đầu của một module. Nó trình bày những công việc khởi tạo cần thiết, gọi helper để tập hợp những dữ liệu cần thiết, và tích hợp template để xuất kết quả của module.
  • mod_helloworld.xml: file này chứa những thông tin về module. Nó định nghĩa những file cần thiết để được cài đặt bởi bộ cài đặt Joomla, và xác định những tham số cấu hình cho module.
  • helper.php: file này chứa lơp helper để thực hiện công việc thực trong việc lấy về những thông tin cần được thể hiện của module.
  • tmpl/default.php: đây là template của module. File này sẽ nhận dữ liệu được thu thập bở file mod_helloworld.php và sinh mã HTML để thể hiện trên trang. Read more…
Advertisements
Categories: C# Tags: ,
%d bloggers like this: