Archive

Posts Tagged ‘IP’

Cách xác định địa chỉ IP của máy bằng Java

October 27, 2012 Leave a comment

Java network API cung cấp phương thức để tìm địa chỉ IP của máy local bằng cách sử dụng lớp java.net.InetAddress. Hầu như ít khi bạn cần đến địa chỉ IP, nên thông thường bạn hay dùng command line để lấy IP, nhưng tìm hiểu vấn đề này để giành cho những lúc bạn cần dùng tới, khi chương trình của bạn cần sử dụng địa chỉ IP của máy mà nó đang hoạt động.
Như đã nói ở trên, gói java.net cung cấp lớp InetAddress dùng để lấy địa chỉ IP trong Java. Một địa chỉ IP là một số dương 32 hoặc 128 bit được dùng trong IP protocol. CÓ hai loại địa chỉ IP là IPv4 và IPv6 và địa chỉ IP liên quan với host thông qua tên của host. Tên host thể hiện sự kết hợp giữa những thiết lập nội bộ và dịch vụ đặt tên như DNS và NIS. InetAddress có phương thức để giúp giải quyết các vấn đề của tên host cũng như địa chỉ IP. Sau đây là một ví dụ: Read more…

Advertisements
Categories: Java Tags: , , ,
%d bloggers like this: