Archive

Posts Tagged ‘gridview’

Sự kiện DataBindingComplete và chọn dòng

November 6, 2011 Leave a comment

Trong xử lý DataGridView, sự kiện DataBindingComplete sảy ra sau khi một trong các trường hợp sau sảy ra:

 • Nội dung của DataSource được thay đổi
 • Giá trị của thuộc tính DataSource thay đổi
 • Giá trị của thuộc tính DataMember thay đổi
 • Giá trị của thuộc tính BindingContext thay đổi

Sau đây là một ví dụ về sự kiện này. Trong ví dụ này sẽ kèm theo Cách làm cho DataGridView tự chọn đến dòng mà đang thao tác. Read more…

Advertisements

Cách tạo liên kết hiển thị giữa datagridview và các trường

November 5, 2011 Leave a comment

Ngữ cảnh của chúng ta là giả sử chúng ta có một module như hình sau:

Yêu cầu của bài toán là  mỗi khi click vào một dòng dữ liệu trong datagridview thì các trường nội dung của dữ liệu lại được tái hiển thị trên các textbox và combobox phía trên.

Để làm điều này, một việc rất đơn giản là chúng ta tạo ra sự kiện cho datagridview và CellMouseClick.

Đoạn code sau mô tả sự kiện trên: Read more…

Categories: C# Tags: ,

Tạo bộ lọc dữ liệu trong DataGridView

November 5, 2011 Leave a comment

Một khi dữ liệu đã được thể hiện trong DataGridView, chúng ta có thể lọc những dữ liệu mà chúng ta cần, mà không cần phải truy cập lại trong cơ sở dữ liệu.

Giả sử chúng ta đã có dataGridViewCustomer liệt kê danh sách các khách hàng, lại có một textbox là txtName để nhập tên của khách hàng, và một nút bấm btnFind để xem có bao nhiêu khách có tên như nhập vào:

Đầu tiên, chúng ta tạo sự kiện cho nút bấm:

    private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string filter="Name='"+txtName.Text+"'";
      CheckExist((DataTable)this.dataGridViewCustomer.DataSource,filter);

    }

Bây giờ chúng ta tạo ra hàm CheckExist() để lọc kết quả cần tìm: Read more…

Categories: C# Tags: , ,
%d bloggers like this: