Archive

Posts Tagged ‘filter’

Thêm chức năng search vào listview trong android

November 22, 2012 29 comments

Trước đây mình có viết bài viết về lọc danh sách phức tạp và với tiếng Việt trong ListView. Còn trong bài này, thì nó đơn giản hơn chỉ với tiếng Anh cũng như danh sách đơn giản hơn nhiều.
Chức năng search trong ListView sẽ lọc danh sách dữ liệu theo cái chuỗi mà bạn nhập vào. Bài viết sau đây cung cấp một cách dễ dàng để tìm kiếm thông tin mà bạn cần.
1.Đầu tiên bạn tạo ra một project
2.Tiếp theo bạn cần tạo ra mộ ListView trong file layout. Ở đây ListView của chúng ta chỉ bao gồm một chuỗi cho mỗi dòng thôi. Trong file xml này, chúng ta cần tạo ra một giao diện bao gồm một EditText bên trên để có thể nhập chuỗi cần tìm, và bên dưới là một ListView. Read more…

Advertisements
Categories: Java, Mobile Tags: , , ,

Tạo bộ lọc dữ liệu trong DataGridView

November 5, 2011 Leave a comment

Một khi dữ liệu đã được thể hiện trong DataGridView, chúng ta có thể lọc những dữ liệu mà chúng ta cần, mà không cần phải truy cập lại trong cơ sở dữ liệu.

Giả sử chúng ta đã có dataGridViewCustomer liệt kê danh sách các khách hàng, lại có một textbox là txtName để nhập tên của khách hàng, và một nút bấm btnFind để xem có bao nhiêu khách có tên như nhập vào:

Đầu tiên, chúng ta tạo sự kiện cho nút bấm:

    private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string filter="Name='"+txtName.Text+"'";
      CheckExist((DataTable)this.dataGridViewCustomer.DataSource,filter);

    }

Bây giờ chúng ta tạo ra hàm CheckExist() để lọc kết quả cần tìm: Read more…

Categories: C# Tags: , ,
%d bloggers like this: