Archive

Posts Tagged ‘crystalreport’

Tạo CrystalReport

December 18, 2011 Leave a comment

Nhớ lại cách tạo một crystal report cái coi.

Có nhiều kiểu report như: tạo một danh sách dữ liệu của một bảng của cơ sở dữ liệu, hay là xuất ra một phiếu(hóa đơn thanh toán, phiếu thuê phòng,…). Cách chung để tạo ra report là.

  • Đưa dữ liệu mà chúng ta muốn xuất vào một table.
  • Tạo một crystal report có các trường như trong table(chỉ cần các trường mà mình muốn lấy thui là đủ).
  • tạo một crystal report viewer để show crystal report đã tạo lên.

Thực hiện, giả sử muốn tạo một phiếu thuê phòng cho khách sạn.

Đầu tiên là phải có một table, tạm gọi là tbl.  Dùng tbl để lưu dữ liệu thuê phòng. Chúng ta sẽ tạo một dataset. Read more…

Advertisements
Categories: C# Tags: , ,
%d bloggers like this: