Archive

Posts Tagged ‘ComboBox’

Tìm hiểu các thuộc tính phổ biến của Combobox

November 8, 2011 Leave a comment

DataSource là thuộc tính chứa data của combobox, đối với những combobox dùng để thể hiện dữ liệu được đọc lên từ cơ sở dữ liệu thì thuộc tính này rất hữu ích. Khi đọc lên, chúng ta có thể truyền cho DataSource bằng một DataTable với nhiều cột, và combobox sẽ thể hiện một trong những cột đó.

//Kết nối cơ sở dữ liệu QuanLyKS
string connectionString = @"Data Source=PRMHUITEDU-PCSQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyKS;Integrated Security=True";
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
connection.Open();
//Đọc dữ liệu từ bảng Customer
string sql = "select * from Customer";
SqlDataAdapter cmd = new SqlDataAdapter(pStrSelect, this.connection);
DataTable table = new DataTable();
cmd.Fill(table);
//Khởi tạo một combobox
ComboBox cmb = new ComboBox();
cmb.DataSource = table;
cmb.DisplayMember = "HoTen";
cmb.ValueMember = "MaKH";

Read more…

Advertisements
Categories: C# Tags: , ,
%d bloggers like this: