Archive

Posts Tagged ‘CMS’

Làm việc với dữ liệu CMS

October 5, 2011 Leave a comment

  1. Thám hiểm những cấu trúc dữ liệu

1.1.           Cấu trúc dữ liệu CMS truyền thống

1.2.           Cấu trúc dữ liệu trườu tượng

Abstract data structures xem xét dữ liệu dưới nhiều cách. Trong hệ thống trừu tượng, nội dung là nội dung. Nhiệm vụ cơ bản của cơ sở dữ liệu là lưu trữ và cung cấp nội dung, không hiểu nó. Đây đơn giản là công việc của một ứng dụng.

Hãy xem xét một ví dụ thông dụng để minh họa cách làm việc của vấn đề này. Giã như CMS có hai module, một cái quản lý news và cái kia quản lý events. Trên front-end của website, những bài báo và sự kiện là những thứ duy nhất với những thuộc tính duy nhất. Mấu chốt ở đây là nhìn vào dữ liệu bên dưới từ một góc nhìn khác, tập trung vào những gì mà chúng có chung với nhau.

Dường như là một ý tưởng hay khi tạo ra một bảng nội dung chung phục vụ cho cả news và events. Nó làm việc rất tốt ban đầu khi thiết lập nhưng không giải quyết hoàn toàn thách thức về nhu cầu cần thiết ở hiện tại cũng như tương lai của việc xây dựng một hệ thống. Read more…

Advertisements
Categories: PHP Tags: ,

Cấu trúc một module của Joomla CMS

September 16, 2011 Leave a comment

Một module là một thành phần mở rộng nhỏ và uyển chuyển được dùng trong render một trang.
Cơ bản thì có bốn file được dùng trong một mẫu chuẩn của việc phát triển module;

  • mod_helloworld.php: đây là điểm truy xuất đầu của một module. Nó trình bày những công việc khởi tạo cần thiết, gọi helper để tập hợp những dữ liệu cần thiết, và tích hợp template để xuất kết quả của module.
  • mod_helloworld.xml: file này chứa những thông tin về module. Nó định nghĩa những file cần thiết để được cài đặt bởi bộ cài đặt Joomla, và xác định những tham số cấu hình cho module.
  • helper.php: file này chứa lơp helper để thực hiện công việc thực trong việc lấy về những thông tin cần được thể hiện của module.
  • tmpl/default.php: đây là template của module. File này sẽ nhận dữ liệu được thu thập bở file mod_helloworld.php và sinh mã HTML để thể hiện trên trang. Read more…
Categories: C# Tags: ,
%d bloggers like this: