Archive

Posts Tagged ‘class’

Get all sub-packages from a Class

October 28, 2014 Leave a comment

A small code snippet to dictate how to get out all the sub package from a java class.

public static void getSubPackages(
    final List<String> lstSubPackages,
    final Class<?> anyClass) throws NullPointerException
  {
    URL resource = anyClass.getResource("");
    if (resource != null)
    {
      File processDir = new File(resource.getPath());
      File[] lstFiles = processDir.listFiles();
      if (lstFiles != null)
      {
        for (File file : lstFiles)
        {
          if (file.isDirectory())
          {
            lstSubPackages.add(file.getName());
          }
        }
      }
    }
  }
Advertisements
Categories: Java Tags: ,

Sự khác biệt giữa một interface và một abstract class

October 17, 2012 4 comments

Cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi này là chúng ta sẽ đi từ định nghĩa ngắn gọn của interface và abstract class, sau đó khám phá sự khác biệt giữa chúng.

Một lớp được khai báo là abstract khi nó có một hoặc nhiều abstract method. Ngược lại, một lớp có một hoặc nhiều abstract method thì phải được khai báo là abstract. Một method được khai báo là là abstract khi nó có một khai báo (method heading) nhưng không có cài đặt bên trong. Để giải thích tại sao bạn muốn khai báo một method là abstract, hãy xem ví dụ sau: Read more…

%d bloggers like this: