Archive

Posts Tagged ‘class rectangle’

How to rotate a rectangle in WPF

June 28, 2013 2 comments

When you want to rotate a rectangle in WPF.
You can use the RenderTranform attribute of Rectangle.
I give you an simple example on how to rotate a rectangle as following
First I have a rectangle object named rect. You initiate this object like:

Rectangle rect = new Rectangle();
rect.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Blue);
rect.Width = 100;
rect.Height = 100;
Canvas.SetLeft(rect, 50);
Canvas.SetTop(rect, 50);

Read more…

Advertisements

Sự khác biệt giữa một interface và một abstract class

October 17, 2012 4 comments

Cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi này là chúng ta sẽ đi từ định nghĩa ngắn gọn của interface và abstract class, sau đó khám phá sự khác biệt giữa chúng.

Một lớp được khai báo là abstract khi nó có một hoặc nhiều abstract method. Ngược lại, một lớp có một hoặc nhiều abstract method thì phải được khai báo là abstract. Một method được khai báo là là abstract khi nó có một khai báo (method heading) nhưng không có cài đặt bên trong. Để giải thích tại sao bạn muốn khai báo một method là abstract, hãy xem ví dụ sau: Read more…

%d bloggers like this: