Archive

Posts Tagged ‘bindingsource’

Sự kiện DataBindingComplete và chọn dòng

November 6, 2011 Leave a comment

Trong xử lý DataGridView, sự kiện DataBindingComplete sảy ra sau khi một trong các trường hợp sau sảy ra:

  • Nội dung của DataSource được thay đổi
  • Giá trị của thuộc tính DataSource thay đổi
  • Giá trị của thuộc tính DataMember thay đổi
  • Giá trị của thuộc tính BindingContext thay đổi

Sau đây là một ví dụ về sự kiện này. Trong ví dụ này sẽ kèm theo Cách làm cho DataGridView tự chọn đến dòng mà đang thao tác. Read more…

Advertisements
%d bloggers like this: