Archive

Posts Tagged ‘Android’

Báo cáo chương trình QMRSSReaderYou can check out here via link:http://qmrssreader.googlecode.com/svn/trunk/

Advertisements
Categories: Mobile Tags: , ,

Cài đặt android plugin cho Eclipse


Categories: Others Tags:

Ứng dụng rút trích văn bản trên thiết bị Android

March 14, 2013 1 comment

icon34
Áp dụng cho việc trích xuất văn bản từ hình ảnh

Application Name: UI2T
Phiên bản: 1.0

Ứng dụng này giúp bạn trích xuất văn bản từ hình ảnh trực tiếp thay vì gõ nó như bình thường. Có hai cách để trích xuất văn bản, chụp hình ảnh từ máy ảnh của bạn hoặc tải một hình ảnh từ bộ sưu tập của bạn. Sau khi có văn bản kết quả, bạn có thể chỉnh sửa nó, sao chép để chia sẻ, clipboard với các mạng xã hội, trích xuất số điện thoại, hoặc dịch văn bản đó sang ngôn ngữ khác.
UI2T có một giao diện người dùng đơn giản bằng tiếng Anh. Nó có thể trích xuất 36 ngôn ngữ như: Anh, Nhật, Hàn Quốc, Đức, …
Hãy kết nối với internet trong khi các ứng dụng được cài đặt hoặc khi bạn thay đổi ngôn ngữ được công nhận.
Nếu bạn có bất kỳ thông tin phản hồi, cảm thấy tự do để liên hệ với tôi.
hoangminh.uit @ gmail.com

Click vào đây để download sử dụng miễn phí tại đây

Categories: Mobile Tags: ,

Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView

December 15, 2012 Leave a comment

Nối tiếp bài viết trước giới thiệu về ListView, trong bài viết này, mình sẽ mở rộng kết quả của bài trước. Đó là, chúng ta sẽ thực hiện cho người dùng thêm một dòng dữ liệu mới vào danh sách và cập nhật nó hiển thị lên màn hình.
Trong bài trước, mình đã sử dụng cơ sở dữ liệu là một mảng cứng với những chuỗi đã được khai báo sẵn. Nhưng trong bài này thì khác, vì dữ liệu chúng ta sẽ thay đổi, vì thế chúng ta phải thay đổi cơ sở dữ liệu này bằng một cấu trúc cơ sở dữ liệu để có thể quản lý việc cập nhật mở rộng dữ liệu. Đó là phần chính yếu của bài viết này, bạn sẽ hiểu kỹ hơn bên dưới.
Trước tiên bạn phải thay đổi về mặt giao diện chương trình một chút để nó trở thành như thế này: Read more…

Categories: Mobile Tags: ,

Sử dụng ListView căn bản

December 14, 2012 2 comments

Đa phần khi viết ứng dụng trên Android, chúng ta phải cần đến một View rất quen thuộc là ListView.
Trong bài này, mình sẽ trình bày cách sử dụng ListView đơn giản. Đơn giản nhất của ListView là cho phép hiển thị đơn giản là những chuỗi cố định như là bạn muốn có một danh sách các số điện thoại chẳng hạn.

Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: , ,

Tìm hiểu về các Preference trong Android

November 23, 2012 4 comments

Preference là một phần quan trọng trong ứng dụng Android. Nó rất quan trọng vì giúp cho người dùng có những chọn lựa thay đổi và tùy chỉnh ứng dụng của họ theo những nhu cầu riêng biệt của cá nhân. Ở đây, mình sử dụng lại chữ Preference trong tiếng Anh luôn vì không biết dịch nó ra như thế nào cả.
Android Prefereces có thể được thiết lập qua hai cách. Bạn có thể:

  • tạo ra một file preferences.xml trong thư mục res/xml.
  • hoặc bạn có thể thiết lập các preferences thông qua code.

Sau đây là một ví dụ sử dụng file preference.xml. Mỗi preference sử dụng một khóa (key value) để chúng ta thông qua đó lấy giá trị của preference đó. Biến android:title chưa tiêu đề của preference…
Hiện tại có 5 loại View để hiển thị các preference khác nhau như sau: Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: ,

Thêm chức năng search vào listview trong android

November 22, 2012 29 comments

Trước đây mình có viết bài viết về lọc danh sách phức tạp và với tiếng Việt trong ListView. Còn trong bài này, thì nó đơn giản hơn chỉ với tiếng Anh cũng như danh sách đơn giản hơn nhiều.
Chức năng search trong ListView sẽ lọc danh sách dữ liệu theo cái chuỗi mà bạn nhập vào. Bài viết sau đây cung cấp một cách dễ dàng để tìm kiếm thông tin mà bạn cần.
1.Đầu tiên bạn tạo ra một project
2.Tiếp theo bạn cần tạo ra mộ ListView trong file layout. Ở đây ListView của chúng ta chỉ bao gồm một chuỗi cho mỗi dòng thôi. Trong file xml này, chúng ta cần tạo ra một giao diện bao gồm một EditText bên trên để có thể nhập chuỗi cần tìm, và bên dưới là một ListView. Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: , , ,
%d bloggers like this: