Sự khác biệt giữa một interface và một abstract class


Cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi này là chúng ta sẽ đi từ định nghĩa ngắn gọn của interface và abstract class, sau đó khám phá sự khác biệt giữa chúng. Một lớp được khai báo là abstract khi nó có một hoặc nhiều abstract method. Ngược lại, một lớp có một … Continue reading Sự khác biệt giữa một interface và một abstract class

Advertisements