Home > Others > What is Hypervisor ?

What is Hypervisor ?


What is Hypervisor?
Hypervisor (visor: còn gọi là tấm bảo vệ) là một software, firmware hay hardware giúp tạo và điều hành các máy ảo. PC mà trên đó hypervisor đang kiểm soát hoạt động của một hoặc nhiều máy ảo gọi là host machine. Mỗi máy ảo gọi là guest machine. Hypervisor kiểm soát các guest OS trên một nền tảng điều hành ảo (Virtual Operating Platform) và quản lý hoạt động của các hệ điều hành này. Các guest machine chia sẽ các hardware resource ảo.


Phân loại
Loại 1: Native hypervisor
Các hypervisor loại này chạy trực tiếp trên phần cứng của host machine và điều khiển phần cứng và quản lý các guest machine. Vì lý do này, đôi khi chúng được gọi là trần (bare metal) hypervisor. Mỗi guest OS chạy trên một process trên host machine. Những native hypervisor hiện nay gồm có Oracle VM Server for SPARC, Oracle VM Server for x86, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V 2008.

Loại 2: Hosted hypervisor
Các hypervisor loại này chạy trên một hệ điều hành được quy định trước như là một application bình thường. Các hypervisor loại 2 tách guest OS khỏi host OS. Các hosted hypervisor hiện nay là VMWare Workstation hoặc VirtualBox

Advertisements
Categories: Others
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: