.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Sử dụng ListView căn bản


Đa phần khi viết ứng dụng trên Android, chúng ta phải cần đến một View rất quen thuộc là ListView.
Trong bài này, mình sẽ trình bày cách sử dụng ListView đơn giản. Đơn giản nhất của ListView là cho phép hiển thị đơn giản là những chuỗi cố định như là bạn muốn có một danh sách các số điện thoại chẳng hạn.


Đầu tiên là bạn cần một giao diện, được xây dựng thông qua file activity_main.xml nhé:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
  <ListView
    android:id="@+id/lstPhoneNumber"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true" />
</RelativeLayout>
Danh sách các số điện thoại sẽ được hiển thị ra ListView có id là <em>lstPhoneNumber</em>

Tiếp theo là bạn thực hiện những khai báo cũng như cài đặt như sau trong file Activity chính

public class StringListView extends Activity {
	private ListView listViewPhoneNumber;
	private ArrayAdapter<String> mainAdapter;
	public String[] items = { "01666005668", "01689937489", "08520231",
			"01666005668", "01689937489", "08520231", "01666005668",
			"01689937489", "08520231", "01666005668", "01689937489", "08520231" };
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		// TODO Auto-generated method stub
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		listViewPhoneNumber = (ListView) findViewById(R.id.lstPhoneNumber);

		mainAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,
				android.R.layout.simple_list_item_1, items);
		listViewPhoneNumber.setAdapter(mainAdapter);
	}
}

Trong đó chúng ta có:
(1)listViewPhoneNumber: là ListView (chính) của chương trình, nó là hiện thân của ListView được có id là lstPhoneNumber đã được khai báo trong file giao diện activity_main.xml.
(2)mainAdapter: là một ArrayAdapter, có thể hiểu đây là một nơi làm tương thích giữa nguồn dữ liệu và giao diện là ListView. Trong Adapter này, khi khởi tạo bạn sẽ thấy có phần tử android.R.layout.simple_list_item_1 đây là một layout cơ bản do android định nghĩa sẵn cho người dùng, thành phần này đơn giản chỉ là một TextView để chứa từng dòng dữ liệu truyền vào.
(3)items: là mảng chứa các chuỗi cần thể hiện trong ListView, đây là nguồn dữ liệu của một ListView.
Ba thành phần ListView(1), Adapter(2), và Data(3) là ba thành phần không thể thiếu trong khi sử dụng một ListView được. Để giúp các bạn dễ hiểu hơn, chúng ta có thể hình dung thông qua hình sau

Hiểu được cách thức hoạt động này sẽ giúp các bạn không để sảy ra lỗi khi lập trình.
Ở bài viết tiếp theo mình sẽ thực hiện thay đổi bằng cách thêm vào dữ liệu, và cho ListView cập nhật dữ liệu mới.

Advertisements

2 responses to “Sử dụng ListView căn bản

 1. Pingback: Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView « .:: Lập Trình Căn Bản ::.

 2. Pingback: Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView | Lập Trình Căn Bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: