Home > Mobile > Sử dụng SharedPreferences trong android

Sử dụng SharedPreferences trong android


Android cung cấp interface này để giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu trong quá trình chạy của ứng dụng. Interface này giúp chúng ta truy suất và thay đổi các preference bằng hàm getSharedPreferences(String, int).
Lớp SharedPreferences cung cấp một framework giúp bạn có thể lưu trữ và đọc lên những cặp key-value liên tục dữ liệu đơn giản. Có thể dùng SharedPreferences với những kiểu dữ liệu như: booleans, floats, ints, longs, strings.

Ví dụ: trong việc làm game, nhiều khi ta cần thu nhỏ màn hình game và bắt đầu tiếp sau khoảng thời gian nào đó, trong thời gian đó, game ở trạng thái onPause(). Vì vậy, những cặp giá trị này được lưu lại để khi bắt đầu lại game, game được load lại y như trước khi nó tạm dừng.

private SharedPreferences mPrefs = getSharedPreferences("config", MODE_PRIVATE);
@Override
protected void onPause() {
	super.onPause();
	SharedPreferences.Editor ed = mPrefs.edit();
	ed.putInt("_X", 150);
	ed.commit();
}
//Và khi cần đọc biến "_X" lên chúng ta chỉ việc dùng dòng lệnh
int X = mPrefs.getInt("_X", 0);
//Hàm getInt để đọc giá trị của _X lên, trong trường hợp có lỗi nào đó, thì hàm sẽ trả về giá trị mặc định là 0

Nhìn vào đoạn code, thì dường như SharedPreference lưu trữ dưới dạng một file tạm “config” nào đó, và trong đó có preference _X với giá trị là 150 được gắn bở hàm putInt(“_X”, 150);
<div style=”center”

 

Advertisements
Categories: Mobile Tags:
  1. No comments yet.
  1. November 23, 2012 at 10:14 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: