Tìm hiểu các thuộc tính phổ biến của Combobox


DataSource là thuộc tính chứa data của combobox, đối với những combobox dùng để thể hiện dữ liệu được đọc lên từ cơ sở dữ liệu thì thuộc tính này rất hữu ích. Khi đọc lên, chúng ta có thể truyền cho DataSource bằng một DataTable với nhiều cột, và combobox sẽ thể hiện một trong những cột đó.

//Kết nối cơ sở dữ liệu QuanLyKS
string connectionString = @"Data Source=PRMHUITEDU-PCSQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyKS;Integrated Security=True";
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
connection.Open();
//Đọc dữ liệu từ bảng Customer
string sql = "select * from Customer";
SqlDataAdapter cmd = new SqlDataAdapter(pStrSelect, this.connection);
DataTable table = new DataTable();
cmd.Fill(table);
//Khởi tạo một combobox
ComboBox cmb = new ComboBox();
cmb.DataSource = table;
cmb.DisplayMember = "HoTen";
cmb.ValueMember = "MaKH";


Ở đoạn code trên, có các thành phần khác của một comboxbox là DisplayMember và ValueMember.
DisplayMember là tên của cột của DataSource mà combobox đang sở hửu, nó là cột mà combobox muốn thể hiện ra.
ValueMember cũng là tên của cột trong DataSource, nó là giá trị tương ứng với DisplayMember mà người dùng sẽ chọn.
Để thấy được rõ điều này, thì bạn chỉ cần cho show giá trị tương ứng của DisplayMember và ValueMember thì sẽ là hai chuỗi bất định.
Khi chúng ta muốn lấy giá trị của các thể hiện từ combobox, chúng ta chỉ việc đọc giá trị từ các thuộc tính là : Text, và SelectedValue của nó. Ví dụ:

string hoten = cmb.Text;//Tương ứng với DisplayMember
int ma = int.Parse(cmb.SelectedValue.ToString());//Tương ứng với ValueMember

One thought on “Tìm hiểu các thuộc tính phổ biến của Combobox

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.