.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Sự kiện DataBindingComplete và chọn dòng


Trong xử lý DataGridView, sự kiện DataBindingComplete sảy ra sau khi một trong các trường hợp sau sảy ra:

  • Nội dung của DataSource được thay đổi
  • Giá trị của thuộc tính DataSource thay đổi
  • Giá trị của thuộc tính DataMember thay đổi
  • Giá trị của thuộc tính BindingContext thay đổi

Sau đây là một ví dụ về sự kiện này. Trong ví dụ này sẽ kèm theo Cách làm cho DataGridView tự chọn đến dòng mà đang thao tác.

private void dataGridViewCustomer_DataBindingComplete(object sender, DataGridViewBindingCompleteEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Fired");
//idx là dòng dữ liệu mà chúng ta muốn DataGridView tô đậm
// thông thường giá trị của idx được chọn từ giá trị cuối cùng mà chúng ta thêm vào với hàm Insert
int idx=7;
int rowCount = dataGridViewCustomer.RowCount;
for (int i = 0; i < rowCount; i++)
{
if (Convert.ToInt32(dataGridViewCustomer[0, i].Value.ToString()) == idx)
{
try
{
dataGridViewCustomer.Rows[i].Selected = true;
}
catch (System.Exception e)
{
break;
}
}
}
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: