.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Cách tạo liên kết hiển thị giữa datagridview và các trường


Ngữ cảnh của chúng ta là giả sử chúng ta có một module như hình sau:

Yêu cầu của bài toán là  mỗi khi click vào một dòng dữ liệu trong datagridview thì các trường nội dung của dữ liệu lại được tái hiển thị trên các textbox và combobox phía trên.

Để làm điều này, một việc rất đơn giản là chúng ta tạo ra sự kiện cho datagridview và CellMouseClick.

Đoạn code sau mô tả sự kiện trên:

private void dataGridViewCustomer_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
try
{
row = dataGridViewCustomer.Rows[e.RowIndex];
txtCustomerID.Text = row.Cells[0].Value.ToString();
txtCustomerName.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
if (String.Compare(row.Cells[2].Value.ToString(), "Nam") == 1)
{
radMale.Checked = true;
radFemale.Checked = false;
}
else
{
radMale.Checked = false;
radFemale.Checked = true;
}
txtCustomerIDNo.Text = row.Cells[3].Value.ToString();
cmbCusTypeName.Text = row.Cells[4].Value.ToString();
dpkBirthday.Value = DateTime.Parse(row.Cells[5].Value.ToString());
}
catch (System.Exception el)
{
return;
}

}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: