.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Truyền dữ liệu giữa các form


Chúng ta có nhiều hổ trợ để truyền dữ liệu giữa hai form độc lập với nhau. Mình viết lại phương pháp mình hay dùng và thấy khá hiệu quả.

Ví dụ, chúng ta có FormMain và FormDialog, ngữ cảnh của chúng ta là cần dùng FormDialog để nhập dữ liệu cho một biến nào đó trong FormMain.

chúng ta sẽ khai báo biến cần lấy dữ liệu trong FormMain như sau:

public static string _reciever;
public void FormMain()
{
FormDialog dialog=new FormDialog();
dialog.ShowDialog();
}

Còn đối với FormDialog chúng ta sẽ có một textbox tên là txtImportValue, và một nút bấm tên btnOK.
Khi này chúng ta sẽ tạo sự kiện cho nút bấm này để truyền dữ liệu qua cho biến _reciever của FormMain.

public void FormDialog()
{

}

private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
FormMain._reciever = txtImportValue.Text;
this.Close();
}

Với cách này chúng ta đã có thể truyền dữ liệu qua cho biến _reciever như mong muốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: