.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Kiểm tra chuỗi trong C#


Thông thường thì C# hỗ trợ cho bạn lớp Regex để kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi nhập.
Ở đây mình làm theo một phương pháp phức tạp hơn là không dùng lớp hổ trợ.
Hàm kiểm tra xem một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi thường

    public bool _isString(string str)
    {
      if (str=="")
      {
        return false;
      }
      char[] varChar = str.ToCharArray();
      int i = 0;
      while (i < varChar.Length && Convert.ToInt32(varChar[i]) >= 97 && Convert.ToInt32(varChar[i])<=122)
      {
        i++;
      }
      if (i < varChar.Length)
      {
        return false;
      }
      return true;
    }

Kiểm tra nhập password, thì giống như trên nhưng thêm vào là cho nhập số từ 0 đến 9

    public bool _isPassword(string str)
    {
      if (str == "")
      {
        return false;
      }
      char[] varChar = str.ToCharArray();
      int i = 0;
      while (i < varChar.Length &&
        ((Convert.ToInt32(varChar[i]) >= 97 && Convert.ToInt32(varChar[i]) <= 122)
        || (Convert.ToInt32(varChar[i]) >= 48 && Convert.ToInt32(varChar[i])<=57)))
      {
        i++;
      }
      if (i < varChar.Length)
      {
        return false;
      }
      return true;
    }

Cách làm này giúp chúng ta không phụ thuộc vào những lớp hỗ trợ của .Net, không cần nhớ nhiều,hihi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: