.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Tạo ảnh thumbnail bằng C#


Bạn cần load một tấm ảnh lên và đưa vào ứng dụng của mình. Với cách load thông thường, bạn đưa nguyên kích thước của một hình lớn vào và sau đó, hình sẽ được scale lại theo kích thước của PictureBox. Như vậy, ứng dụng của bạn sẽ bị chậm đi do phải load những hình kích thước lớn. Bằng kỹ thuật tạo hình thumbnail, kích thước của ảnh được giảm đi theo đúng kích thước mà bạn mong muốn tể hiện trên PictureBox.

Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng hàm GetThumbnailImage trong lớp Image.

string pathd = Directory.GetCurrentDirectory();

OpenFileDialog ds = new OpenFileDialog();

ds.Filter = “(*.bmp, *.jpg)|*.bmp;*.jpg”;

if (DialogResult.Cancel == ds.ShowDialog())

{

return;

}

this.picFile = ds.FileName;

string fileNameE = Path.GetFileNameWithoutExtension(picFile);

string ex = Path.GetExtension(picFile);

Image img = null;

if (picFile != String.Empty)

{

img = Image.FromFile(picFile);

Image thumb = img.GetThumbnailImage(200, 200, null, new IntPtr());

while (File.Exists(pathd + “Images” + fileNameE + ex) == true)

{

fileNameE += “_1”;

}

this.picFile = pathd + “Images” + fileNameE + ex;

thumb.Save(picFile);

}

this.pcbUser.Image = Image.FromFile(picFile);

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: